REGULAMIN ZWROTU TOWARU MW-DOM

 1. Postanowienia ogólne
  1.1. Hurtownia MW-Dom w regulaminie określa zasady zwrotu towaru pomiędzy MW-DOM Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (05-800 Pruszków), NIP: 118-208-61-88 (zwaną dalej “Sprzedającym”), a nabywcą towarów (zwanym dalej “Kupującym”).
 2. Warunki zwrotu towaru
  2.1. Kupujący ma prawo zwrócić towar w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty jego otrzymania.
  2.2. Towar musi być w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania oraz w oryginalnym opakowaniu.
 3. Przygotowanie towaru do zwrotu
  3.1. Towar musi być przygotowany do zwrotu w jednym, dostępnym miejscu.
  3.2. Towar powinien być ustawiony na paletach i odpowiednio zabezpieczony do transportu, aby uniknąć uszkodzeń podczas przewozu.
  3.3. Kupujący jest odpowiedzialny za prawidłowe zabezpieczenie towaru do transportu.
 4. Odbiór towaru
  4.1. Sprzedający zobowiązuje się do odbioru towaru w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia zwrotu przez kupującego.
  4.2. Odbiór towaru odbywa się w miejscu wskazanym przez kupującego, pod warunkiem, że spełnia ono wymagania określone w punkcie 3.
  4.3. Załadunek nie powinien trwać dłużej niż 30 minut. Za każdy dodatkowy czas załadunku powyżej 30 minut doliczana jest opłata 180 zł/h.
 5. Koszty zwrotu towaru
  5.1. Koszty transportu związane ze zwrotem towaru ponosi kupujący, chyba że strony ustaliły inaczej.
 6. Stan towaru
  6.1. Towar zwracany musi być w stanie nienaruszonym i kompletnym.
  6.2. Towar uszkodzony lub noszący ślady użytkowania nie podlega zwrotowi ani wymianie.
 7. Potwierdzenie zwrotu
  7.1. Zwrot towaru potwierdzany jest dokumentem przyjęcia zwrotu, na podstawie którego sprzedający wystawia kupującemu korektę faktury lub dokonuje zwrotu płatności.
 8. Odmowa przyjęcia zwrotu
  8.1. Sprzedający może odmówić przyjęcia zwrotu towaru, jeżeli:
  – Towar został zgłoszony do zwrotu po upływie 10 dni roboczych od daty jego otrzymania,
  – Towar jest uszkodzony lub nosi ślady użytkowania,
  – Towar nie został odpowiednio przygotowany do transportu zgodnie z punktem 3.
 9. Reklamacje dotyczące zwrotu towaru
  9.1. Reklamacje dotyczące zwrotu towaru powinny być zgłaszane pisemnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia zwrotu towaru do sprzedającego.
  9.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 10. Dodatkowe opłaty
  10.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat w przypadku, gdy załadunek towaru trwa dłużej niż 30 minut lub gdy odbiór towaru wymaga dodatkowych działań logistycznych.
 11. Zmiany regulaminu
  10.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
  10.2. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej sprzedającego lub innym kanałem komunikacji z kupującym.