INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest MW-DOM Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie pod adresem ul. Władysława Broniewskiego 24, 05-800 Pruszków zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429220, REGON: 146245464, NIP: 1182086188

DANE KONTAKTOWE

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować pod adresem:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

MW-DOM Inwestycje Sp. z o. o.

ul. Władysława Broniewskiego 24

05-800 Warszawa

Tel:+48 22 661 44 44

E-mail: biuro@mw-dom.pl

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe: imię, nazwisko, imię matki i ojca, numer telefonu kontaktowego, NIP, PESEL, nr dowodu osobistego lub paszportu lub innego dokumentu tożsamości, nr rachunku bankowego, stan cywilny.

Dane adresowe: adres e-mail, adres dostawy, adres zamieszkania.

Dane transakcyjne: informacje o zakupach, zamówieniach, umowach, rozliczeniach i przyjmowaniu należności, metodach płatności, dane bankowe i wszelkie inne dane związane z transakcjami zawieranymi z administratorem danych osobowych.

Dane elektroniczne: adres IP, rodzaj i identyfikator urządzenia, rodzaj i język przeglądarki, domena, przez którą uzyskiwany jest dostęp do witryny internetowej administratora danych, informacje o przeglądaniu, aktywność w witrynie.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Administrator może przekazywać następującym podmiotom, które będą je przetwarzać: (1) biuro księgowe, (2) banki, (3) administratorzy serwerów poczty email, (4) kancelarie prawne, (5) inwestorzy, generalni wykonawcy i podwykonawcy, (6) administracja nieruchomości, (7) firmy kurierskie i świadczące usługi pocztowe, (8) agencje reklamowe i marketingowe, (9) centra telefonicznej obsługi klienta, (10) inne podmioty wspierające działalność Administratora na jego zlecenie.

Powierzenie danych osobowych wskazanym powyżej odbiorcom nastąpi wyłącznie podmiotom, które zapewniają odpowiednią poufność i bezpieczeństwo danych osobowych, wyłącznie w niezbędnym zakresie, na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją zawartych umów są przechowywane przez okres obowiązywania tych umów oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub przez okres wynikający z wymogów obowiązującego prawa.

Dane osobowe przetwarzane w wewnętrznych celach administracyjnych są przechowywane do momentu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania przez osobę, której dane dotyczą.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą są przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

PRAWA OSOBY, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza dane niezbędne do zawarcia umów i wykonywania obowiązków z nich wynikających jest dobrowolne.